ข่าวสาร

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เข้ามาตรวจสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2559

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เข้ามาตรวจสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2559 และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาตรวจสหกรณ์ประจำปี เพื่อปิดงบประจำปี 2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4 ครั้งที่ 9/2559

14/10/2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4 ครั้งที่ 9/2559 สรุปรายละเอียดการประชุม ------------------------------------------ 1. ทุนเรือนหุ้นสะสม สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 1,168,480 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท) 2. การปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน + สามัญ เฉพาะเดือนกันยายนพ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 3....

กิจกรรมสหกรณ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5/2560 ครั้งที่ 13/2560

19/1/2561 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 5/2560 ครั้งที่ 13/2560 สรุปรายละเอียดการประชุม ------------------------------------------ 1. ทุนเรือนหุ้นสะสม สิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 1,973,140 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 19,731,400 บาท 2. การปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน + สามัญ เฉพาะเดือนธันวาคม พ.ศ....

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ร่วมวางพวงมาลา

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันปิยมหาราชรำลึก ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ หอพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.

ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร

บริการ

Download-Buttoncpdrecieptmemberbannerrecieptofficerbannergsb