ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ก่อตั้งสำเร็จเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม  2555  โดยมี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นประธานคณะผู้จัดตั้งฯ และมี นายสรายุทธ อุดม เป็นเลขานุการคณะผู้จัดตั้งฯ  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อประกอบธุรกิจในทางส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิก และช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินซึ่งเป็นภาระหนัก เริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่วันที่  เริ่มจดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 และเริ่มดำเนินการให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

คำขวัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ยกระดับความเป็นอยู่ มุ่งสู่ความสุข

ปรัชญา

อตฺตตฺถปรตฺถาย สุโข ธนสฺส อุจฺจโย การออมทรัพย์ นำมาซึ่งความสุข เพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่น

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์แบบเครือญาติที่บริหารงานโดยยึดมั่นในปรัชญา  อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

  1. ส่งเสริมสมาชิกให้เป็นอยู่ดีมีความสุข
  2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลืออย่างมิตรภาพ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนขบวนการสหกรณ์และช่วยเหลือชุมชน
  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 

โครงการดำเนินงานตามพันธกิจ

ให้การส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยทั้งด้านกายภาพและด้านวิชาการ

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)

โครงการดำเนินงานตามพันธกิจ

เพิ่มบริการ Counter Service ให้ครบวงจรของการบริการ

พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิก รวมถึงช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่สหกรณ์อื่นๆ