ที่ปรึกษาสหกรณ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม


รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์


ดร.สรายุทธ อุดม